Trình Tông Chủ

Sư Phụ Trình là chưởng môn tại Chính Nhất Phái.

Sư Phụ viết các bài hướng dẫn cách tu tập chuyển hoá và đăng tải lên Chính Nhất Đạo Quán

Mở trang web của Đạo Quán: https://chinhnhat.com