Hải Khang Pháp Sư

Hải Khang Jefferson – Nhà triết học, Nhà sáng tạo, Kiến trúc sư công nghệ người Việt Nam

Người sáng lập nền tảng Ngũ Bá

  1. CHÍNH NHẤT
  2. TƯỜNG PHONG
  3. ĐẠI TRÌNH
  4. CHUYỂN DỊCH
  5. BIG BOSS