Thế giới của những con người có cái tâm biết yêu thương, làm việc trên phương châm Quảng Phúc – Cát Tường – Vạn Lợi.

Quảng Phúc Tâm Đạo 广福心道
Trao đi rộng khắp những giá trị tốt nhất.

Căn phòng ánh sáng của Hải Khang
Pháp Sư – nơi tạo ra sự nhiệm màu